PUBLIC NOTICE BY CITY OF ST. PETERSBURG

English 

In response to presidentially declared disasters in 2016 and 2017 the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) announced that $633 million in first-of-its-kind funding would be available to the state of Florida for disaster mitigation projects. These funds are available through HUD’s newly created Community Development Block Grant – Mitigation (CDBG-MIT) and will be used to fund disaster mitigation programs to better protect Florida from future disasters.
Administered by the State of Florida’s Department of Economic Opportunity (DEO) a federally required State Action Plan was developed in partnership with state agencies, as well as with input from local communities and stakeholders to determine Florida’s most critical disaster mitigation needs.
On May 15, 2020 DEO launched the second of three programs under CDBG-MIT. The Rebuild Florida General Planning Support (GPS) Program makes a total of $20,000,000 available for eligible applicants. The General Planning Support Program is designed to provide funding opportunities to units of general local government (UGLG), educational institutions, state agencies, and non-profits for the purpose of developing and updating state, regional and local plans including, but not limited to:
Individual applications must exceed $20,000 and are not to be above $10 million with a deadline of July 30, 2020.
The City of St Petersburg, Florida, is seeking funding through DEO’s Rebuild Florida GPS Program to develop a strategic plan to upgrade and mitigate the City’s seawalls to reduce flood risk and increase resilience, including potential complementary drainage improvements and green or aesthetic components. Among the tasks to be completed the City expects to complete a seawall condition and vulnerability assessment, develop a toolbox of design solutions and guidelines, and develop a city-wide strategy for executing the proposed solutions. As a part of the planning process the City will engage in a robust stakeholder engagement campaign with the community, continually engaging and incorporating feedback into the strategy.

Public Comments

Public Comments on the proposed applications are being accepted in accordance with US Department of Housing and Urban Development requirements. Comments and/or requests for a copy of the proposed application can be submitted to Christy Carlton – e-mail: christy.carlton@stpete.org Phone: 727-893- 7270.
The deadline for public comment is July 29, 2020.
For more information on the Florida Department of Economic Opportunity Rebuild Florida mitigation programs go to https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation.
NOTICIA PÚBLICA

Spanish 

En respuesta a los desastres declarados por el presidente en 2016 y 2017 t él Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) anunció que $633 millones en la primera de su tipo, se dispondría de financiación para el estado de Florida para proyectos de mitigación de desastres. Estos fondos están disponibles a través de la subvención de desarrollo comunitario para mitigación (CDBG-MIT) recientemente creada por HUD y se utilizarán para financiar programas de mitigación de desastres para proteger mejor a Florida de futuros desastres.
Administrado por el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del Estado de Florida, se desarrolló un Plan de Acción Estatal requerido por el gobierno federal en asociación con agencias estatales, así como con el aporte de las comunidades locales y las partes interesadas para determinar las necesidades de mitigación de desastres más críticas de la Florida.
El 15 de mayo de 2020, DEO lanzó el segundo de tres programas bajo CDBG-MIT. T él Reconstruir la Florida apoyo a la planificación general (GPS) Programa hace un total de $20.000.000 a disposición de los solicitantes elegibles . El Programa de apoyo a la planificación general está diseñado para proporcionar la financiación de oportunidades para las unidades de gobierno local general (UGLG), instituciones educativas, agencias estatales y sin fines de lucro con el propósito de desarrollar y actualizar estatales, regionales y locales, planes incluyendo , pero no limitado a :
 • Regionales mitigation plans
 • Planificación de modernización y resiliencia
 • Planes integrales de mejoramiento de capital y desarrollo comunitario.
 • Planes de manejo de llanuras de inundación y humedales
 • Planes de uso del suelo y entorno urbano.
 • Planes de preservación histórica
 • Planos de áreas pequeñas, viviendas y barrios.
 • Integración de planes de mitigación con otras iniciativas de planificación.
 • Un desarrollo de inventario de propiedades con contaminación ambiental conocida o sospechada .
Las solicitudes individuales deben superar los $20,000 y no deben superar los $10 millones con una fecha límite del 30 de julio de 2020.
La ciudad de San Petersburgo, Florida , está buscando financiación a través del programa GPS Reconstruir Florida de DEO para desarrollar un plan estratégico para actualizar y mitigar los muros de contención de la ciudad para reducir el riesgo de inundación y aumentar la capacidad de recuperación , incluidas posibles mejoras complementarias de drenaje y componentes verdes o estéticos. Entre las tareas a realizar la Ciudad espera completar una evaluación del estado del malecón y la vulnerabilidad, desarrollar una caja de herramientas de soluciones de diseño y directrices, y deve lop una en toda la ciudad estrategia para la ejecución de las soluciones propuestas. Como parte del proceso de planificación, la Ciudad participará en una sólida campaña de participación de las partes interesadas con la comunidad, involucrando e incorporando continuamente comentarios en la estrategia.

Comentarios públicos

Los comentarios públicos sobre las solicitudes propuestas se aceptan de acuerdo con los requisitos del U.S. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los comentarios y / o solicitudes de una copia de la solicitud propuesta se pueden enviar a Christy Carlton – e-mail: christy.carlton@stpete.org Phone: 727- 893-7270.
La fecha límite para comentarios públicos es el 29 de julio de 2020.
Para obtener más información sobre los programas de mitigación de Florida Department of Economic Opportunity Rebuild Florida , visite https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation
AVI PIBLIK

Haitian Creole

An repons a Prezidan deklare dezas nan 2016 ak 2017 t li US Department of Lojman ak Devlopman Iben (HUD) te anonse ke $ 633 milyon dola nan finansman premye-of-li yo-kalite ta dwe disponib nan eta a nan Florid pou pwojè alèjman dezas. Lajan sa yo disponib atravè Sibvansyon Blòk sou Devlopman Kominotè ki fèk kreye HUD a - Dviyasyon (CDBG-MIT) epi yo pral itilize pou finanse pwogram alèjman dezas pou pi byen pwoteje Florid kont katastwòf nan lavni.

Administrasyon Depatman Opòtinite Ekonomik Eta Florid la (DEO) yon Plan Aksyon Eta a obligatwa federalman te devlope an patenarya avèk ajans leta yo, ansanm ak opinyon kominote lokal yo ak moun ki gen enterè yo pou detèmine bezwen ki pi enpòtan nan Florid pou alèjman dezas.
15 Me 2020 DEO te lanse dezyèm nan twa pwogram anba CDBG-MIT. T li Rebati Sipò Planifikasyon Jeneral Florid (GPS) Pwogram fè yon total de $20,000,000 disponib pou moun kap aplike ki kalifye . Pwogram Sipò Planifikasyon Jeneral la deziyen pou bay opòtinite finansman pou inite gouvènman lokal jeneral yo (UGLG), enstitisyon edikatif, ajans eta, ak pwofi ki nan bi pou devlope ak à plan eta, rejyonal ak lokal ki gen ladan , men pa sèlman :
 • Rejyonal m jigasyon p lans
 • Modènizasyon ak planifikasyon rezistans
 • Comprehensive, kapital amelyorasyon, ak plan devlopman kominotè
 • Plèn inondasyon ak plan jesyon marekaj
 • Itilizasyon Tè ak plan anviwònman iben yo
 • Plan konsèvasyon istorik
 • Ti zòn, lojman ak katye plan
 • Entegrasyon nan plan alèjman ak lòt inisyativ planifikasyon
 • Yon envantè devlopman nan pwopriyete ki gen li te ye oswa ke yo sispèk anviwònman kontaminasyon .
Aplikasyon endividyèl yo dwe depase $20,000 epi yo pa dwe pi wo pase $10 milyon dola ak yon delè 30 jiyè 2020.
Vil St Petersburg, Florid, ap chèche finansman atravè Pwogram rebati DEO nan Florida GPS DEO pou devlope yon plan estratejik pou amelyore ak diminye pil vil la pou redwi risk inondasyon epi ogmante detèminasyon , tankou potansyèl amelyorasyon drenaj konplemantè ak konpozan vèt oswa ayestetik. Pami travay yo dwe ranpli vil la espere konplete yon kondisyon mi ak frajilite evalyasyon, devlope yon bwat zouti nan solisyon konsepsyon ak gid direktif yo , ak deve lop yon vil-lajè estrateji pou egzekite solisyon yo yo te pwopoze a. Kòm yon pati nan pwosesis planifikasyon Vil la pral angaje yo nan yon kanpay solid angajman pou moun ki gen enterè ak kominote a, toujou angaje ak enkòpore fidbak nan estrateji an.

Kòmantè Piblik

Yo aksepte kòmantè piblik yo sou aplikasyon yo pwopoze yo dapre kondisyon Depatman Lojman ak Devlopman Iben nan Depatman Etazini. Kòmantè ak / oswa demann pou yon kopi aplikasyon yo pwopoze a ka soumèt nan Christy Carlton –
e-mail: christy.carlton@stpete.org Phone: 727-893-7270.
Dat limit pou kòmantè piblik la se 29 jiyè 2020.
Pou plis enfòmasyon sou Depatman Opòtinite Ekonomik nan Florid, Rekonstwi pwogram alèji Florid yo ale nan https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation